Често задавани въпроси

Общо събрание се свиква най-малко веднъж годишно от управителния съвет(управител) или контролния съвет (контрольор). Може да се свика и по писмено искане на собственици, които притежават най-малко 20 % идеални части от общите части на сградата.

Това са разходите за ток, асансьор и почистване, необходими за поддръжката на общите части.

Таксата ни е за апартамент (самостоятелен обект).

Да, включена е в пакетите предлагащи касиер.

Събраните до момента парични средства продължават да се съхраняват по същия начин или се открива сметка на името на упълномощено от общото събрание лице.
Да може според закона собственик на етаж или част от етаж се изважда от сградата по решение на общото събрание за срок до три години.
Според чл. 11, 12а от закона за управление на етажната собственост общото събрание може да приеме решение за управление на общите части за получаване на кредити за извършване на необходим или неотложен ремонт.